iVilnius.lt

Sausio 22 13°C

Švietimas

Pagrindinis > Apie Vilnių > Apie Lietuvą
Lietuvoje švietimo strategija neretai keisdavosi su kiekviena naujai išrinkta valdžia. Vis dėlto per 20 metų nusistovėjo švietimo sistemos modelis, kuris apibūdintas žemiau ir nusakomas vadinamaisiais švietimo lygmenimis.

0-inis lygmuo
Ikimokyklinis ugdymas

Vaikai, kurie yra 1-5 arba 6 metų amžiaus ir tėvams pageidaujant, gali lankyti ikimokyklinio ugdymo įstaigas: lopšelius, lopšelius-darželius, darželius. Šių įtaigų tikslas – tinkamai padėti vaikams tenkinti socialinius, kultūros, prigimtinius, etninius bei pažintinius poreikius. Specialiųjų poreikių vaikams ikimokyklinis ugdymas gali būti skiriamas taip pat.
Priešmokyklinis ugdymas
Kaip ir ikimokykliniame ugdyme taip ir priešmokykliniame tik tėvams pageidaujant, galimas priešmokyklinio ugdymo teikimas. Tai yra vienerių metų programa, kuri padeda vaikui pasirengti mokymuisi pradinėje ar pagrindinėje mokykloje. Mokymas gali būti teikiamas tais kalendoriniais metais, kuomet vaikai sukanka šešeri metai. Vis dėlto yra išimtis – vėlgi jei tėvai įsitikinę, jog jų vaikais tinkamai pasiruošęs ir subrendęs minėtam ugdymui, tuomet paruošiamąja klasę gali pradėti lankyti būdamas ir penkerių metų. Priešmokyklinis ugdymas yra teikiamas darželių, pradinių bei kitų mokyklų.

1-asis lygmuo
Pradinis ugdymas

6/7 – 10/11 metų amžiaus vaikai yra mokomi pagal pradinio ugdymo programas, kurios teikiamos mokyklose-darželiuose ir pradinėse mokyklose. Vaikams, turintiems specialiųjų poreikių, gali būti mokomi pagal pradinio ugdymo programą.
Pradinis ugdymas – tai būdas, kurio dėka vaikai ugdomi vaikų dorovės, kultūrinės, socialinės brandos pradmenys, mokomi raštingumo, padedamas pamatas mokymuisi pagal pagrindinio ugdymo programą. Minėtojo mokymo trukmė – 4 metai (1-4 klasės), kurias pabaigę įgyja pradinį išsilavinimą.

2-asis lygmuo
Pagrindinis mokymas

Pagrindinis mokymas teikiamas toliau vaikams, kurie yra įgiję pradinį išsilavinimą. Mokymo tikslas – suteikti asmeniui dorovinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, ugdyti bendrąjį raštingumą bei technologinio raštingumo pradmenis. Be to, ugdymo metu taip pat norima skatinti mokinių siekimą, gebėjimą priimti sprendimus ir taip apsispręsti bei pasirinkti tolesnį mokymosi kelią.
Mokymosi trukmė – 6 metai (5-10 klasės), kurį baigus, įgyjamas pagrindinis išsilavinimas. Pagrindinio mokymo programas siūlo ir vykdo pagrindinės mokyklos, gimnazijos, vidurinės mokyklos, profesinės mokyklos, specialieji vaikų auklėjimo ir globos namai. Jaunimo mokyklos suteikia pradinius darbo įgūdžius asmenims, kurie nepritampa ar yra nemotyvuoti mokytis anksčiau paminėtose mokyklose. Kaip ir anksčiau minėtas ugdymas, tai ir pagrindinis ugdymas gali būti teikiamas specialiųjų poreikių vaikams.

I-osios pakopos pagrindinis profesinis mokymas

3-asis lygmuo
Vidurinis ugdymas
II-osios pakopos pagrindinis profesinis mokymas
III-osios pakopos pagrindinis profesinis mokymas

4-asis lygmuo
IV-osios pakopos profesinis mokymas

5-asis lygmuo
Aukštesniosios studijos

6-asis lygmuo
Aukštasis mokslas

7-asis lygmuo
Doktorantūros studijos
Meno aspirantūros studijos
Rezidentūros studijos

Neformalus papildomas mokymas

Darbo rinkos profesinis mokymas


Daugiau informacijos galima rasti adresais: www.manager.lt arba www.euroguidance.lt

Vertinimo sistema
Mokyklose nuo 5 iki 12 klasės ir daugelyje aukštųjų mokyklų mokymosi rezultatai vertinami remiantis tokiais kriterijais:
Vertinimų lentelė

ups